azure3abi

Tóc ai bay ngang lưng trời …
… nhớ đem mây về trần đấy nhé .

Áo ai bay thênh thang đồi …
… vực sâu hé môi cười .

Advertisements