Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người …

Để ta không thấy ta như lúc này …

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài …

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi …

Advertisements